1397/12/04
اجرای نوبت دوم واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستان خاش
مهندس نقی زاده درجلسه گزارشدهی روز اول از نوبت دوم اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستان خاش عنوان نمود: تعداد 13238کودک زیر5سال با پوشش 44درصد در پایان روز اول واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت نمودند که این آمار مربوط به کودکان غیر ایرانی و مهمان وارده نیز می باشد. کمیته گزارشدهی اجرای طرح تکمیلی فلج اطفال در روز دوشنبه۹۷/۱۲/۰۴ رأس ساعت ۱۷:۳۰ با حضور ریاست مرکز بهداشت، کارشناس معاونت بهداشتی استان و کلیه کارشناسان ناظر طرح در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.