1396/03/29

برگزاری دو جلسه آموزشی نیازسنجی و ثبت اطلاعات ساختار شبکه در سامانه سیب

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاش؛ دوشنبه 29/3/96، جلسات آموزشی نیازسنجی جهت مراقبین سلامت و رابطین آموزش بهداشت و نیز ثبت اطلاعات ساختار شبکه در سامانه سیب جهت مراقبین سلامت و کاردانان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی بصورت دو نشست متوالی در سالن کنفرانس مرکز بهداشت بر گزار گردید.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتخانه


اطلاعات شما با موفقیت ارسال