1396/05/04

برگزاری کارگاه 5روزه استانی انگل شناسی مالاریا در شهرستان خاش

موفقیت های حاصله در برنامه حذف مالاریا در استان ثمره تلاش و همت پیش کسوتان و برنامه ریزان کشوری وزارت بهداشت، مسئولین استانی معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی و نیز مدیران و کارشناسان شهرستانی است. دکتر میراولیایی مدیر گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در این کارگاه 5روزه حضور داشت با بیان این مطلب گفت: مالاریا از قدیمی ترین بیماریهای عفونی است که همچنان در استان سیستان و بلوچستان بصورت بومی مشاهده می گردد و تبعات بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد و از آنجاییکه انتشار بیماری علاوه بر انگل و پشه ناقل به عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی نظیر امکانات رفاهی اولیه، سرپناه مناسب، دانش کافی در زمینه پیشگیری فردی و...وابسته است در حال حاضر انتشار و انتقال محلی بیماری در استان محدود به کانون های خاصی گردیده و توجه کارشناسان بهداشت جهانی و مدیران گروه بیماریهای وزارت بهداشت و استان بر این مناطق خاص متمرکز شده است.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتخانه


اطلاعات شما با موفقیت ارسال