1397/07/25
برگزاری کمیته ارتقای ایمنسازی شش ماهه اول سال 97مرکز بهداشت شهرستان خاش
دکتر رخشانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و مجتمع عالی سلامت شهرستان خاش با اشاره به نقش غیر قابل انکار ایمنسازی در جامعه گفت: پس از تأمین آب آشامیدنی سالم واکسیناسیون بیشترین تأثیر در کاهش مرگ ومیر بویژه در کودکان و نیز افزایش رشد جمعیت داشته است و این شاخص یکی ازموثرترین روش های پیشگیری از بیماریهای دوران کودکی است. دکتر خاشی گفت: در این کمیت به بررسی شاخص پوشش ایمنسازی مراکز خدمات جامع سلامت به تفکیک پرداخته شد و پس از بررسی مشکلات و نواقص موجود پیشنهادات مصوب جهت اجرا به کارشناسان مربوطه ابلاغ گردید.
1397/07/25
برگزاری کمیته مرگ کودک 1تا59ماهه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاش
برگزاری کمیته مرگ کودک 1تا59ماهه در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاش