ریاست مرکز بهداشت

 

 

 

مهندس علی نقی زاده            

سمت:سرپرست مرکز بهداشت

تحصیلات:کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

Alinaghizadeh90@gmail.comایمیل

شماره تماس:5433723006

تلفکس:
5433723004


حوزه ریاست

محتوای مرتبط