فوریت های پزشکی

شرح وظایف مسؤول مرکز اورژانس 115

وظایف :

1-برآوردنیروی انسانی مورد نیاز ناحیه ،جابجایی، تنظیم برنامه شیفت مسؤولین پایگاهها

2ـنظارت بر عملکردمسؤولین پایگاهها پایش آنها

3-تعیین مسؤولین پایگاهها

4-نظارت برآموزش وآشنا کردن نیروهای جدید بامنطقه مأموریت، تجهیزات،شرح وظایف ومسؤولیت های اورژانس وکارکنان

5- نظارت بر تشکیل جلسات کوتاه علمی در منطقه

6- نظارت دقیق بر نحوه تکمیل دفاترپایگاهها

7- پیگیری رسیدگی به کلیه موارد گزارشات شکایات مرکز از کارکنان پایگاهها و یا بالعکس

8- نظارت بر فرایند تکمیل دفتر ثبت گزارشات روزانه پایگاهها

9- تهیه گزارش جامع سالیانه از وضعیت عمومی پایگاهها(وضعیت بنا و ساختمانی ،وضعیت وسایل رفاهی پایگاهها و...)

10- آنالیز دقیق اطلاعات مورد لزوم حتی بازگشت کدهای منطقه از مأموریت وکنترل برگ مأموریت های مناطق

11- نظارت بر نحوه تکمیل فرم های مأموریت مناطق

12- استخراج آمارهای مورد لزوم

13-کنترول ونظارت آمارهای اعلام شده از سوی پایگاهها به تفکیک موارد وقوع (لغو مأموریت 19-10،انتقال قبل از رسیدن کد 32-10،درمان سرپایی و عدم نیاز به انتقال بیمار به مرکز درمانی 29-10)

14- اعلام آمارهای اعزام به تصادف و ثبت نتیجه آن به تفکیک کد وتکنسین و شیفت

15 آنالیز مواردCPRمؤفق به تفکیک شیفت ،کد وتکنسین

16- کنترل ونظارت برداروها و تجهیزات مصرفی پایگاهها و ثبت موارد جایگزین

17- نظارت بر تعداد مأموریت های انجام شده توسط آمبولانس های منطقه در خارج از محدوده منطقه عملیاتی با ذکر علت

18- ثبت و انجام اقدامات لازم جهت تعمیر خرابی آمبولانس ها (7- 10)به همراه علت ونتیجه به تفکیک تکنسین ،شیفت وپایگاه

19- کنترل کیلو مترهای طی شده و تناسب آن با مأموریتهای انجام شده مناطق

20- نظارت بر وضعیت فنی آمبولانس ها اعم از آلارم،چراغ گردان،راهنما،چراغ های جلو وداخل کابین ،آمپربنزین و هماهنگی بااداره مربوطه جهت رفع نقایص

21- اعلام موارد تصادف آمبولانس ها به مرکز

22- دریافت اقلام دارویی وغیر دارویی از اداره مربوطه و توزیع آن درپایگاهها

23- پیگیری فرایند تعمیر وفعالیت مجددآمبونس ها


حوزه ریاست

محتوای مرتبط