معرفی مسئول فوریتهای پزشکی

نام : علیرضا

نام خانوادگی: سرگزی

سمت:مسئول فوریتهای پزشکی

سوابق تحصیلی : فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

سوابق خدمت :  سال 1373  تا سال 83 13تکنیسین فوریتهای پزشکی از سال 84 13تا سال 1388به عن.ان مسئول شیفت از سال1389تا سال   1391 جنشین اورژانس115 و ازسال 1392تاکنون به عنوان مسئول فوریتهای پزشکی

مسؤولیت ها

2.همکاری لازم با ارتباطات ومسوولین مناطق

3.تعامل وهمکاری با مسوولین نواحی هم جوار

4.انجام ماموریت جهت همراهی با همکاران وارزیابی عملکرد ومشکلات آنها تقویت حس همکاری بین کارکنان

5.اتخاذ تدابیرلازم جهت امداد رسانی سریع و صحیح به مصدومین در حوادث  

6.همکاری وتعامل با سایرسازمان های امدادی

 

 


فوریت های پزشکی

محتوای مرتبط