معرفی و شرح وظایف

 

 

معرفی پرسنل:

مسول جلب مشارکت مردمی:آمنه رضایی

مدرک:کارشناس

شماره تماس:05434228440

t.eslaminia@yahoo.comپست الکترونیک:

 

معرفی واحد:

سلامتی محور توسعه، ومسایل ومشکلات بهداشتی همان مشکلات توسعه است که نمی توان آن را فقط دربخش بهداشت حل نمودبنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه ودیگر بخش های توسعه،برای حل مشکلات بهداشتی دررسیدن به سطح قابل قبول (سلامت برای همه)براساس منشوربین المللی بهداشت، سپتامبر1978میلادی ازضروریات است دراین راستا شبکه عظیم وموفق مردمی تحت عنوان رابطان بهداشت که بالاترین مشارکت زنان رادرسطح جامعه دارا می باشنددراختیارنظام سلامت است .دربرنامه جلب مشارکت مردمی نظام سلامت ازهمکاری رابطان بهداشت شهری ،روستایی وداوطلبان متخصص بهره مند شده است

داوطلبان که افرادی بر خواسته از بطن جامعه هستند بازوی توانا و قدرتمند پرسنل و ارائه بهتر و بیشتر خدمات به مردم هستند و در واقع رابط بهداشتی بودن چشم داشتی به مسائل مادی و فقط به اجر معنوی و کمک به بهبود سلامت جامعه در محله و منطقه سکونت خویش فعالیت می کند .

 

اهداف برنامه داوطلبین:

1- ارتقاء سطح سلامتی جامعه شهری به ویژه چمعیت حاشیه نشین و محروم با استفاده از جلب مشارکت مردمی.

2- ارائه فعال خدمات بهداشتی در مناطق شهری (به ویژه حاشیه شهرهای بزرگ).

3- مشارکت مردم در برنامه ریزی و تصمیم گیری و استفاده از همکاری آنان در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی.

4- بهره گیری از امکانات موجود جامعه در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه شهری در سطوح محلی و منطقه.

5- فراهم کردن زمینه ای برای ورود زنان خانه دار به عرصه فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی آنها در جهت امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی.

-6 ارتقاء حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادی اجتماعی.

7-افزایش مشارکت سازمهانهای دولتی و غیر دولتی به همکاری موثر و مطلوب بین بخشی در راستای توسعه زندگی سالم و مواد.

8-تعدیل رفتار بهداشتی جامعه با تکیه بر گرایشهای صحیح ایجاد شده در نتیجه جلب مشارکت مردمی و آموزش مستمر جامعه بسیج و سازماندهی مردم به منظور ایجاد اعتماد به نفس ، خوداتکایی و مدیریتی برای نیاز سنجی و اولویت بندی و ارائه راه حل مناسب چهت مسائل تندرستی جامعه.

9-ارتقاء سطح سواد بهداشتی و آگاهی مردم برای توانمند سازی آنها جهت مسولیت پذیری بسیج منابع دولتی و مردمی در امر توسعه سلامت جامعه.

شرح وظایف کارشناس جلب شهرستان

تشكيل كميته فني تخصصي با مشاركت كارشناسان بهداشت محيط وحرفه-بهداشت مدارسمبارزه بابيماريها دهان ودندان در شهرستان جهت پشتيباني از برنامه ها وفعاليتهاي رابطين بهداشت شهرستان

* برآورد نيروي انساني مورد نياز برنامه هاي رابطين

* ايجاد هماهنگي درون بخشي با ساير واحد هاي ذيربط ستاد مركز بهداشت شهرستان و واحد هاي محيطي مرتبط با برنامه هاي آموزش رابطين

* پيگيري ، تامين اعتبارات و هماهنگي لازم جهت جذب وهزينه بهينه آن

* پيگيري تامين تجهيزات مورد نيازبراي كلاسها ي ر ابطين واحدهاي محيطي جهت اجراي بهتر برنامه هاي آموزشي رابطين

* برنامه ريزي كامل براي نظارت ، كنترل ، ارزشيابي مستمر ومداوم از فعاليتهاي جاري توسط كارشناسان ستادي طبق چك ليست ارسالي

* انعكاس نتايج فرايندهاي اجرايي برنامه رابطين بهداشت به استان

* نظارت بر اجراي طرحها ، برنامه ها ، بخشنامه ها ودستور العمل ها به طور كامل

* داشتن اطلاعات كافي از جمعيت تحت پوشش رابطين بهداشت تحت پوشش شهرستان وروستاي خود

*داشتن اطلاعات جمعيتي ومراكزداراي رابط شهرستان

* شناخت كامل از برنامه ها وفرايندهاي موجود برنامه رابطين بهداشت( نقاط قوت ، ضعف رفع جهت بهبود آنها)

* بررسي وشناخت مشكلات برنامه رابطين بهداشت دراجراوهمكاري بين بخشي با ساير گروهها جهت رفع مشكلات وتلاش در جهت رفع آنها

* تشكيل جلسات با ساير ارگانها بر حسب نياز ( بهزيستي ، هلال احمر ، كميته امداد ، فرمانداري-كميته زنان و جوانان حفاظت محيط زيست آموزشكده فني حرفه ايي وساير ارگانها برحسب نياز ) در خصوص اجراي برنامه رابطين وانتخاب رابط متخصص از ساير ارگانها

* تهيه پرونده هاي بهداشتي براي رابطين طبق دستور العمل اجرايي

* اقدام به تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و باز آموزي پرسنل بهداشتي در زمينه مهارتهاي آموزشي مشاركتي و آموزش بهداشت

* برگزاري جلسات آموزشي در زمينه هاي مختلف بهداشتي براي آگاهي رابطين بهداشت

* بازديد از برنامه ها ي رابطين بهداشت مطابق چك ليست هاي مربوطه وتعيين مشكلات موجود وبررسي آن

* پس خوراند آمار و فعاليتهاي برنامه رابطين بهداشت به واحد هاي محيطي جهت اصلاح روند اجرايي فعاليتها

* پيگيري تشكيل جلسه با سازمانهاي مختلف جهت مشاركت در برنامه هاي آموزشي وحمايت از برنامه هاي رابطين بهداشت

* اقدام براي تهيه وتوزيع وانتشار بروشور و متون علمي وآموزشي در زمينه آموزش بهداشت براي رابطين وخانوار هاي تحت پوشش رابطين

* اقدام به ارسال به موقع دستورالعملها وبخشنامه با امضا رئيس مركز بهداشت شهرستان به واحد هاي ذيربط وپيگيري وصول آنها

* مديريت وبرنامه ريزي بر برنامه رابطين بهداشت براي اجراي بهتر فرايند هاو شاخصهاي بهدشتي جامعه تحت پوشش رابطين

* پيگيري و بازديد كارشناس برنامه رابطين از پرونده رابطين ونظارت برنحوه واجراي برنامه آموزشي رابطين

* جمع آوري وآناليز اطلاعات ‌آمار مربوط بفعاليت برنامه رابطين وارسال به مركز بهداشت استان

* بررسي كيفيت بهتر ثبت اطلاعات پرونده بهداشتي رابطين بهداشت

* پيگيري تشكيل جلسات آموزشي رابطين بهداشت

* برنامه ريزي براي تشويق وجذب ونگهداري رابطين بهداشت

* گزارش فعاليت برنامه رابطين به رئيس مركز بهداشت شهرستان

 


محتوای مرتبط