مرکز خدمات جامع سلامت روستایی میر آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی میر آباد

فاصله تا مرکز بهداشت :  80 کیلومتر

خانه های بهداشت تحت پوشش :1- شند (فعال) 2- کم زرد(فعلا" تحت پوشش زاهدان)3- کله شهتوت(فعال) 4- نازیل (فعال)5- میر آباد (فعال)


محتوای مرتبط