مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سنگان

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سنگان

ساختمان : دولتی                       سال ساخت : 1372

فاصله تا مرکز بهداشت : 50 کیلومتر

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها – مامایی – داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- دورودی سنگان (فعال) 2- کولکو(فعال)3- گزک (فعال) 4- سنگان (فعال)


محتوای مرتبط