مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شیر آباد

 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شیر آباد

ساختمان: در حال احداث        فاصله تا مرکز بهداشت :  115کیلومتر

خانه های بهداشت تحت پوشش :1-  بهادر آباد(فعال) 2- عیدآباد (فعال) 3- کاواری (فعال) 4- ولی محمد آباد(فعال)


محتوای مرتبط