مرکز خدمات جامع سلامت اسلام آباد گرنچین

مرکز خدمات جامع سلامت اسلام آباد گرنچن

فاصله تا مرکز بهداشت :60   کیلومتر    

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- علی آباد (فعال) 2- قادر آباد(فعال) 3- شهرک پشته گیابان(فعال) 4- اسماعیل آباد (فعال) 5- اسلام آباد (فعال)

 

 

 


محتوای مرتبط