1395/12/25

مدیر شبکه بهداشت و درمان و موسسه آموزش عالی سلامت شهرستان خاش خبر داد: اعلام آمادگی کامل تیم سلامت شهرستان خاش در ایام تعطیلات نوروزی

دکتر رخشانی گفت: از 26 اسفندماه سالجاری کلیه نیروهای خدمت رسان ما در حوزه سلامت شهرستان برای استمرار و ارائه خدمات در تعطیلات نوروز، در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و تمام تلاش مجموعه بهداشت و درمان این است که در ایام نوروز با توجه به تعطیلات، بهترین خدمات بهداشتی درمانی به مردم شهرستان و همچنین مسافرین ارائه شود.معرفی و شرح وظایف


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 سوابق   

 

1

 اله نظر هاشمزهی

   کارشناس مسئول

   22سال

   

2

عبدالنبی کرد     

     کارشناس    

  22سال

 

3

آمنه رضایی

      کاردان

  10سال

 

4

حسین کرد

      کارشناس

   

 

شرح وظایف گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت

1-   ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی

2-   پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام رده ها اعم از قراردادی ،رسمی ، پیمانی ، طرحی و پزشک خانواده

3-   پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها

4-   مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

5-   تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری ، روستایی ، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت

6-   ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره

7-   مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی

8-   هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی ، تربیت ، آموزش و استخدام آنها

9-   تدوین،پیشنهادو اجرای برنامه های آموزشی و باز آموزی حین خدمت رده های مختلف با همکاری مرکز آموزش بهورزی و واحدهای ستادی

10-             نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی و پیگیری  محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث با همکاری دفتر فنی

11-             پیشنهاد جهت تشویق ، تنبیه ، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان

12-             ایجاد هماهنگی درون بخشی بین واحدهای ستادی مستقر در مرکز بهداشت

13-             اجرای طرح بیمه روستایی شامل:

·        برآورد جمعیت تحت پوشش

·        بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما

·        استخدام و گزینش نیروها

·        تعیین محل خدمت

·        تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز

·        آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده و کاردانان قرار داد  بیمه روستایی

·        نظارت و پایش اجرای برنامه ها

14-             ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسئولین سازمان بیمه خدمات درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده

15-             آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل :

الف-شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی

ب-ثبت نام و تشکیل پرونده

16-             برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای فنی و نشست فصلی و پیگیری مصوبات جلسات ؛

17-             تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه

18-             کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش ،پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت

19-             همکاری با بسیج جامع پزشکی و پیراپزشکی

20-             تشکیل ستاد نوروزی با هماهنگی سایر واحد ها جهت برنامه ریزی و ارائه خدمت مناسب و ویژه در ایام نوروز به مسافرین و همکاری با دیگر ارگانها در ایام نوروز

21-             پیگیری نظرات ،مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش ؛

22-             پیگیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه ؛

23-             تهیه لیست پزشکانی که از محرومیت از مطب استفاده می نمایند به صورت ماهانه

24-             بررسی برنامه های نظارتی طرح شده از طرف واحدهای مختلف بهداشتی جهت تیم های سیار و ارائه راهکارهای مورد نیاز جهت بالا بردن کیفیت ارائه خدمات

25-             رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات شاغلین ، ساختمانی ، جمعیتی ، تجهیزاتی و ... و ثبت در رایانه ستاد توسعه شبکه

26-             جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیج های جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیج ها

27-             برنامه ریزی ، هماهنگی و اجرای پرسشگرهای مختلفی که از سوی معاونت محترم بهداشتی ستاد گسترش دانشگاه به این واحد ارجاع می شود

28-             ارسال آمار بیمه روستایی به صورت فصلی و ماهانه به معاونت محترم بهداشتی و اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان

29-             تهیه برنامه عملیاتی سالانه

30-             تعیین اولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه

31-             شناسایی معضلات و مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش و اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاری های درون بخشی و برون بخشی

32-             مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش

33-             نظارت بر حسن اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری

34-             شناسایی چرخه کار مرکز و فعالیت واحدهای مختلف موجود در مرکز

35-             پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت بر اساس دستورالعمل های موجود

36-             گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات

37-             ارائه گزارشات ادواری از اطلاعات ، آمار ، شاخصهای خدمات بهداشتی طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی

38-             به روز رسانی مستمر برنامه  HNIS

39-             تهیه و به روز نگه داشتن بانک اطلاعاتی واحدهای بهداشتی

40-             تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه 

41-             تهیه برنامه عملیاتی سالیانه

42-             جمع بندی آمار ماهیانه و فصلی مراکز روستایی (اطلاعات عمومی و پرسنلی هر مرکز و تعداد مراجعات هر واحد)

43-             برنامه ریزی پزشک خانواده روستایی (تهیه لیست پزشکان خانواده و ماماها ، محاسبه فرمولهای حقوقی ، تنظیم جدول پایش پزشکان روستایی و پیگیری تامین پزشک و مامای مراکز روستایی)

44-             بررسی کسورات مربوط به سرانه مراکز روستایی ، محاسبه کارانه ها

45-             برگزاری جلسات فصلی با ناظر اداره بیمه سلامت و پیگیری مشکلات مربوطه

46-             همکاری با دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در خصوص آموزش به دانشجویان