معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف دانلو دستورالعمل ها

نام ونام خانوادگی

سمت

سوابق خدمت

شماره تلفن

یاسر پاکزاد

کارشناس مسئول واحد آمار و فناوری

3 سال

33723939

سمیرا کردی

کارشناس مسئول آمار

3سال

  

   مقدمه :

واحدآماريکي از واحدهاي ستادي مرکز بهداشت شهرستان مي باشد که مسئوليت جمع آوري ،کنترل  وثبت اطلاعات عملکردي وجمعيتي واحدهاي تحت پوشش را بعهده دارد.

ماموريت اين واحد تهيه وتنظيم اطلاعات آماري بهنگام ودقيق وانعکاس آن به مديريت ومسئولين واحدها جهت برنامه ريزيهاي بهداشتي در راستاي رسيدن به امر توسعه پايدار وعدالت اجتماعي مي باشد.

چشم انداز :

ارتقای کیفیت نظام ثبت وشاخص گیری وتجزیه وتحلیل داده های آماری به منظور بهینه سازی برنامه ها درجهت سلامت مردم

ماموريت :

مشارکت در امور مربوط به بهداشت وسلامت از طريق هدايت وارتقاي نظام مديريت اطلاعات بهداشتي واطمينان از اينکه اطلاعات جامع ،دقيق وبهنگامی  براي برنامه ريزيها فراهم مي شود.

فعالیتهای واحدآمار:

      1- آمار

      *            تشکیل کمیته آمارجهت تبادل نظر کارشناسان ستادی در ارتباط باآمارهای مختلف

      *            بررسی وکنترل وجمع بندی آمارهای جمعیتی  ومحاسبه انواع شاخصهای آماری

      *            وارد نمودن کلیه ذیجهای حیاتی ارسالی پس از بررسی ورفع اشکال به کامپیوتر ومحاسبه ومقایسه آنهاواعلام به واحدها

      *            کنترل و جمع بندی آمارهای بهداشتی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی

      *            ارسال پس خوراندهای آماری دررابطه با اشکالات

      *            تجزیه وتحلیل آمارهای ارسا لی ومشخص نمودن نقاط قوت وضعف  خدمات ارائه شده و رسم نمودار.

      *            اجرای طرح ساماندهی آمارجهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی ونظارت آنها

      *            برگزاری جلسات آموزشی آمارجهت کاردانها وبهورزان در طول سال

 

2- فناوری

   *          تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه

    *            اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها

    *            انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر وبروز درآوری تجهیزات IT

    *            نظارت برنرم افزارهای انبارتدارکات،انبار دارویی،آزمایشگاه، پذیرش

    *            رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه .

    *            تأیید درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدها .

    *            تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری .

    *            تأیید پیش فاکتور قطعات کامپیوتری .

    *            مسئول وب سایت شبکه بهداشت ودرمان .

  *            شرکت در جلسات رابطین IT

شرح وظایف

1.                   جمع آوری ذیج های حیاتی وثبت اطلاعات در hnis

2.                  جمع آوری آمار ویزیت اول سال و سرشماری و بررسی صحت تکمیل فرم های مربوطه و ثبت آمار و اطلاعات

3.              تجزیه و تحلیل آمار واطلاعات ویزیت اول سال تهیه و تنظیم جداول اطلاعات و شاخص های جمعیتی و ارائه به واحدهای ستادی

4.              ارسال اطلاعات جمعیتی به مرکز بهداشت استان

5.              ثبت اطلاعات ویزیت اول سال  در hnis  

6.              جمع آوری آمار ماهیانه و فصلی و ثبت اطلاعات و آمار مربوطه و ارسال به مرکز بهداشت استان

7.              پیگیری لازم در خصوص عدم ارسال آمار به موقع و صحیح از مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش و ارسال پسخوراند آماری

8.              جمع آوری  آمار موارد مرگ از مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و ارسال به ثبت احوال

9.               ثبت کلیه مرگ های سالیانه  در نرم افزار مربوطه و ارسال به استان

10.            برگزاری جلسات درون سازمانی با کلیه واحدهای ستادی  در رابطه  با شاخص های عدالت در سلامت

11.             برگزاری جلسات برون سازمانی با کلیه سازمان ها و ادارت مربوطه در خصوص  شاخص های عدالت در سلامت

12.            برگزاری جلسه آموزشی جهت کلیه پزشکان و کاردانان مراکز در رابطه  با شاخص های عدالت در سلامت

13.           تهیه و تکثیر و توزیع فرمهای مربوط به شاخص های عدالت در سلامت در بین مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

14.           ارسال فایل دستور العمل شاخص های عدالت در سلامت  به کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و ادرات و سازمان های مربوطه

15.           برگزاری کلاس آموزشی در خصوص تکمیل گواهی فوت، نحوه کدگذاری موارد مرگ و کدهای پوچ و غیرممکن جهت کلیه پزشکان و کاردانان مراکز

16.           ارسال فایل آموزشی شیوه نامه اجرایی موارد مرگ و میربه کلیه مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

17.           برگزاری کمیته تخصصی مرگ

18.           تهیه ، تکثیر و توزیع فرم های موارد مرگ

19.   واردنمودن اطلاعات فرم مراجعین سرپائی ،آمار ماهیانه مالاریا، ایمن سازی فرم شماره یک پزشک خانواده وارسال به استان

20.   جمع آوری آمار مرگ از بیمارستان،ثبت احوال و مراکز بهداشتی درمانی وثبت در نرم افزار و ارسال به استان

21.  خرید تجهیزات کامپیوتری(پرینتر واسکنر) برای کلیه مراکز شهری وروستایی شهرستان

22.   هماهنگی باشرکت مخابرات وخرید اشتراک اینترنت پرسرعت وراه اندازی اینترنت جهت  مراکزدارای خط تلفن ثابت

23.   برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل درزمینه برنامه های کامپیوتری


محتوای مرتبط