معرفی و شرح وظایف

 

 

مسئولیتهای آموزشی

·         تعیین نیازهای آموزشی سلامت جامعه از طریق طراحی برنامه نیاز سنجی آموزشی با همکاری کارشناسان برنامه دانشگاه 

·         نظارت بر فرایند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدها و گروههای دانشگاه 

·         نیازسنجی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی در موضوعات توانمند سازی کارشناسان آموزش سلامت و کارکنان سلامت دانشگاه 

·         نظارت در فرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت دانشگاه 

·         نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی و رسانه های تولیدی معاونت بهداشتی دانشگاه 

·         مشارکت در طراحی و اجرای بسیجهای چند رسانه ای و آموزش همگانی دانشگاه

·         تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق

مسئولیتهای اطلاعاتی

·         جمع آوری تحلیل و ارائه اطلاعات و گزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت دانشگاه

·         پژوهشهای کاربردی (کیفی و کمی )در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت دانشگاه 

·         تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز و ترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان

·         تشکیل و به روز نمودن باتک اطلاعات آموزش سلامت

·         ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت دانشگاه

·         انجام امور محوله

·         پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی در سطح دانشگاه

·         تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح ما فوق

مسئولیتهای ارتباطی

·         نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی و آموزشی از طریق مدیریت کمیته های همگانی 

·         توسعه ارتباط برونبخشی و بازاریابی اجتماعی سلامت از طریق شناسایی ، طبقه بندی ، و جلب مشارکت افراد و گروههای حامی سلامت همچون خیرین و واقفین ، مراکز و سازمانهای دولتی ، غیر دولتی ،خصوصی و بین المللی

·         برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی جشنواره ها و مناسبتهای سلامت دانشگاه 

·         جذب ، سازماندهی ، و توانمدسازی رابطین سلامت اعم از سازمانها و ادارات در جهت ارتقای سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح دانشگاه 

·         شناسایی ، طبقه بندی و جلب مشارکت رسانه های جمعی در راستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه در سطح دانشگاه 

·         تهیه برنامه های مشارکتی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت با صدا و سیما و و سایر رسانه های گروهی دانشگاه

·         بررسی نقش ، دسترسی ،استفاده و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش و ارتقای سلات دانشگاه

·         انجام امور محوله

·         پایش نظارت ،کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزش سلامت - تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق
 

مسئولیتهای تولید

·         برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت دانشگاه 

·         شناسایی موسسات برتر در طراحی و چاپ و تولید رسانه

·         ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت دانشگاه از طریق دریافت ،، آرشیو و ایجاد دسترسی به مواد آموزشی تولید شده

·         هدایت و نظارت بر فرایند تولید و انتشار و ارزشیابی مواد و رسانه های آموزش سلامت

·         هدایت و نظارت بر پیش آزمون مواد آموزشی و تحلیل نتیجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشی دانشگاه

·         برنامه ریزی و تخصیص مواد آموزشی و رسانه های آموزش سلامت تولید شده

·         اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان 

·         انجام امور محوله 

·         پایش نظارت کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی

·         تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح ما فوق

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

سابقه

شماره تلفن

1

محمد صدیق محمدی

کارشناس

27سال

33723939

 

سعید جانی

کارشناس

33723939

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط