تولید رسانه

فرایندهاو تولید رسانه اموزش بهداشت

   دانلود : شناسنامه_رسانه_های_آموزشی.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : چک_لیست_ارزیابی_نهایی.pdf           حجم فایل 69 KB
   دانلود : ارزیابی_رسانه_ازدیدگاه_داوران.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : t_(11).docxفرم_درخواست_ارسال_پیامک.pdf           حجم فایل 79 KB

محتوای مرتبط