برنامه ها

برنامه ها وزیرمجموعه های غیر واگیر:

1-دیابت          2- فشارخون      3- تالاسمی        4-  بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید   

5- پیشگیری از سوانح وحوادث     6- بیماریهای ژنتیک وpku    7- سرطانها         8- اعتیاد

9-  بیماریهای اعصاب وروان     10-  الکل -آسم وبیماریهای مزمن تنفسی  11- خودکشی ها

1-    دیابت و فشار خون :

کشف بیماریهای فوق از طریق غربالگری افراد بالای 30 سال در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و بررسی افراد مشکوک به این بیماریها از طریق نمونه گیری خون و آزمایشات مختلف و پس از تائید این بیماری توسط پزشک ، به منظور مراقبت مستمر از این بیماریها جهت پیشگیری از عوارض این بیماریها جهت آنان در سطح خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی پرونده بهداشتی تشکیل و هر ماه توسط بهورزان و هرسه ماه توسط پزشک مراقبت مراقبت می گردند. لازم به ذکر میباشد تاکنون بیش از665 بیماری دیابتی و بیش از 1496 بیمار فشار خونی تاکنون در شهرستان کشف و تحت مراقبت می باشندوهمچنین لازم به ذکر است سالانه در اکثر ادارات سطح شهرستان پرسنل مربوطه از نظر فشارخون ودیابت توسط پرسنل بیماریهای غیر واگیر کنترل وبررسی می شوند.

2-    بیماری تالاسمی :

جهت کنترل و کشف این بیماری کلیه متقاضیان ازدواج در شهرستان به مرکز بهداشتی شماره 3 (شهید بهشتی) مراجعه و انجام آزمایش از زوجین و بررسی توسط پزشک ، زوج های مینور ناقل بیماری تالاسمی کشف و توسط کاردانهای مشاور تالاسمی تحت مشاوره مستقیم قرار گرفته و در صورت صدور گواهی ازدواج به منظور مراقبت مطلوب به مراکز بهداشتی درمانی معرفی می گردند. خانم هایی که ناقل بیماری میباشند یک بار قبل از دوران بارداری ، آزمایشات ژنتیکی لازم جهت کشف بیماری تالاسمی صورت گرفته و در صورت کشف جنین مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور جهت انجام سقط جنین به پزشک قانونی معرفی می گردند. لازم به ذکر میباشد که به همین منظور سالانه بیش از 1300 زوج متقاضی ازدواج جهت صدور گواهی مربوطه و کشف این بیماری به مرکز مشاوره تالاسمی مراجعه و جهت مشاوره تالاسمی و تنظیم خانواده قرار می گیرند.در حال حاظر بیش از137بیمار تالاسمی تحت درمان و نیز 184 زوج مینور تالاسمی جهت مراقبت سیستم بهداشتی می باشند.

3-     بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید :

جهت کشف این بیماری از کلیه نوزادان متولد شده در شهرستان در روزهای 5-3 بعد از تولد نمونه خون از محل پاشنه پای انان گرفته شده و کلیه نوزادان مشکوک به پزشک متخصص مربوطه معرفی و پس از کشف این بیماری و معرفی به سیستم بهداشتی بلافاصله تحت درمان قرار گرفته و توسط پرسنل بهداشتی در شهرستان, روند درمانی این نوزادان بیمار بخوبی کنترل و مراقبت می گردند.در حال حاضر در شهرستان خاش از زمان اجرای این طرح(ازسال86 تا کنون بیش از 100 بیمار نوزاد مبتلا به این بیماری کشف و تحت درمان می باشند که اگر این بیماری در آنان کشف نگردیده بود). در آینده می بایستی عقب مانده ذهنی شده و جهت نگهداری آنان نیاز به تأسیس آسایشگاه معلولین ذهنی بوده ضمن اینکه آسیب های خانوادگی و اجتماعی بیماری نیز می بایستی مد نظر قرار گیرد.

4.پیشگیری از سوانح و حوادث:

از طریق جمع آوری امار و اطلاعات از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و تجزیه و تحلیل انها و اموزش به گروههای هدف از جمله خانواده ها و دانش آموزان و...... در این زمینه

5.هر شش ماه یکبار بهورزان به خانه های مسکونی مراجعه و استاندارد های لازم ایمنی در نقاط مختلف منزل مسکونی از جمله حیاط منزل-آشپزخانه-حمام-راه پله ها-انباری ها و اتاق ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مطلوب نبودن, آموزشهای لازم داده میشود.

6.سرطان ها:

آمار بیماران سرطانی هر ماه توسط مرکز بهداشت از آزمایشگاها و بیمارستانها جمع آوری و به سطوح بالاتر,پس از تجزیه و تحلیل آموزش های لازم به گروهای هدف مختلف از جمله به زنان و دانش آموزان مقطع دبیرستان به منظور پیشگیری از بیماری و کشف سریعتر بیماری داده میشود.

7.بیماریهای قلب و عروق:

در حال حاظر به منظور پیشگیری از این بیماریها,آموزشهای گسترده از طریق مرکز بهداشت شهرستان به گروهای مختلف جامعه هر سال داده میشودخصوصا به پرسنل بهداشتی تاکیدبر آموزش به سالمندان وگروه آسیب پذیرشده است.محتوای مرتبط