معرفی و شرح وظایف


معرفی پرسنل واحد بهداشت محیط

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

شماره تماس

1

مسعود آزادی

کارشناس مسئول

 

33728932

2

محمد بوستانی

کارشناس بهداشت محیط

 

33728932

3

پرویز یار احمد زهی

کارشناس بهداشت محیط

 

33728932

4

صفیه زارع

کارشناس بهداشت محیط

 

33728932


شرح وظایف کارکنان ستادی واحد بهداشت محیط

1-بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان بهداشت محیط بطور مستقیم جهت پایش و کنترل مراکز یا صدور صلاحیتهای بهداشتی بطور منفرد یا همراه کاردانها و کارشناسان مراکز.

2-انجام بازدید از مراکز آموزشی تربیتی، تفریحی و ورزشی بطور مستقیم توسط کارشناسان بهداشت محیط جهت صدور صلاحیتهای بهداشتی.

3-بازدید از بیمارستانها جهت رعایت کلیه موارد بهداشتی

4-انجام آزمایشات کلرسنجی باکتریولوژی آب آشامیدنی جهت کنترل و پایش.

5-مبارزه با حشرات و جوندگان از طریق دادن آموزش یا نظارت مستقیم در امر سمپاشی.

6-تهیه و توزیع مواد گندزدای آب و نظارت مستقیم بر انجام گندزدایی آب.

7--جلب مشارکتهای مردمی جهت انجام پروژه های بهسازی محیط روستاها.

8--اجرای پروژه های بهسازی محیط با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای مردمی.

12-نظارت بر اتلاف سگهای ولگرد و شرکت در اکیپهای مربوطه

13-اجرای قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی و تعیین تکلیف مواد غذایی و بهداشتی مشکوک کشف شده توسط مراکز تحت پوشش.

14-تعطیل اماکن متخلف بهداشتی در اجرای ماده 13 از قانون مواد خوردنی آشامیدنی.

15-بررسی پیشنهادات مراکز جهت معرفی متخلفین به دادگاه و شرکت در جلسات دادگاه عمومی استفاده از فاضلابها جهت آبیاری سبزیجات و... سلامت عمومی را تهدید میکنند.

17-برررسی شکایات مردمی در ارتباط با تخلفات بهداشتی.

19-بازدید کارخانجات مواد غذائی.

20-بازدید از کارخانه های یخ و استخرهای شنا و کننترل شیمیایی و میکروبی آب مصرفی.

21-رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین.


محتوای مرتبط