مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوشه

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوشه

ساختمان : دولتی                      سال ساخت : 1377

پزشک: دارد

فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان :50 کیلومتر

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها بهداشت دهان ودندان

خانه های بهداشت تحت پوشش :1- دورودی کوشه (فعال) 2- فیروز آباد (فعال)3- ولان( فعال) کوشه(فعال)


محتوای مرتبط