مرکزخدمات جامع سلامت روستایی کوته

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوته

ساختمان : دولتی                      سال ساخت : 1372

فاقد پزشک

فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان : 58 کیلومتر

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها

خانه های بهداشت تحت پوشش :1- سنیب(فعال) 2- نرون (فعال) 3- نارون(فعال) 4- کوته(فعال)


محتوای مرتبط