مرکز خدمات جامع سلامت نوک آباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی نوک آباد (شبانه روزی)

ساختمان :دولتی                                                   سال ساخت: 1372

فاصله تا مرکز بهداشت :    کیلومتر70

واحدهای فعال: دندانپزشکی -بهداشت خانواده بهداشت محیط مامایی داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- اسکل آباد (فعال) 2- دجنگ (فعال) 3- سازینک(فعال) 4- گلنگور (فعال)

پایگاه های تحت پوشش : نوک آباد

این مرکز فیلد آموزشی دانشکده بهداشت و پزشکی زاهدان می باشد .


محتوای مرتبط