مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کارواندر

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کارواندر

ساختمان : دولتی                      سال ساخت : 1376

فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان :  70کیلومتر

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها – مامایی

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- پیگل (فعال) 2- چاهکان (فعال) 3- چاه بلوچ (فعال) 4- گونیچ (فعال) 5- تیغ آب (فعال)6- چاه کمال (فعال)7- پدگان (فعال)8- کارواندر(فعال


محتوای مرتبط