مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سبزگز

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سبز گز

ساختمان :دولتی                             سال ساخت :   1379

فاصله تا مرکز بهداشت :   55 کیلومتر

دارای پزشک

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها – داروخانه – آزمایشگاه

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- افضل آباد(فعال) 2- پشته کمال (فعال) 3- پیل گوشکان (فعال) 4- فیض آباد (فعال) 5- کم زرد پشتکوه (فعال) 6- سبز گز اولیا (فعال)


محتوای مرتبط