مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بیلری

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بیلری

ساختمان : دولتی           سال ساخت :    1366

 

فاصله تا مرکز بهداشت :  19 کیلومتر

 

واحدهای فعال : بیماریها – مامایی – داروخانه

 

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- چاه کمال (فعال) 2- شهید قلنبر(فعال) 3- رکن آباد (فعال) 4- موتورجمهوری (فعال) 5- بیلری (فعال)

 


محتوای مرتبط