مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نجف آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نجف آباد

ساختمان : استیجاری                    

فاصله تا مرکز بهداشت شهرستان :  5کیلومتر

واحدهای فعال : مبارزه با بیماریها – مامایی - داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش :1-ترشاب(فعال) 2- چاه سم (فعال) 3- ناصر آباد(فعال) 4- افتخار آباد (فعال) 5- خسرو آباد(فعال) 6- نجف آباد (فعال)

 


محتوای مرتبط