مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اسماعیل آباد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اسماعیل آباد

ساختمان : دولتی        سال ساخت :     1377    فا صله تا مرکز بهداشت  :  15  کیلومتر

واحدهای فعال : بیماریها مامایی داروخانه

خانه های بهداشت تحت پوشش : 1- عباس آباد(فعال) –2- کلچات (فعال) –3-اکبرآباد(فعال) – 4- اسماعیل آباد1(فعال) – 5-اسماعیل آباد 2 (فعال)


محتوای مرتبط