شبکه بهداشت و درمان خاش

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
یاسر پاکزاد کارشناس 4223939 4223939 شهرستان خاش