ریاست مرکز بهداشت

 

 

 

دکتر منصور خاشی             

سمت:سرپرست مرکز بهداشت

تحصیلات:دکترای دندانپزشکی

Mansour.khashi@gmail.com
ایمیل

شماره تماس:5433723006

تلفکس:
5433723004


حوزه ریاست

محتوای مرتبط